\
◆◇═══  

       ╭love╮"
          ╲╳╱

碗         吥
,        吃
           饭

══      ◆◇
、表 情ゝ 2012年07月24日
Φ
Ψ
Θ
Ω
Д
Ξ
Ж
Э
龚高浪 2012年07月23日
共50个分组